Warunki korzystania | Ride-On Tire Protection

Wersja 1.0 - styczeń 2018

Witryna internetowa www.ride-on.eu jest dziełem chronionym prawem autorskim należącym do Ride-On. Niektóre funkcje Witryny mogą podlegać dodatkowym wytycznym, warunkom lub zasadom, które zostaną umieszczone na Stronie w związku z takimi funkcjami. Wszystkie takie dodatkowe warunki, wytyczne i zasady są włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków.

Cookies oraz sygnalizatory sieci

Jak każda inna strona używamy "ciasteczek" cookies. Te pliki służą do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających, oraz stron witryny odwiedzanej lub odwiedzanej przez odwiedzającego. Informacje te służą do optymalizacji wygody użytkowników poprzez dostosowanie zawartości strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki użytkownika i/lub inne informacje.  

Niniejsze Warunki użytkowania opisują prawnie wiążące warunki, które nadzorują korzystanie z Witryny.

Warunki te wymagają indywidualnego zastosowania arbitrażu, Sekcji 10.2 w celu rozstrzygania sporów, a także ograniczenia dostępnych środków w przypadku sporu. 

 1. Dostęp do strony
  1. nie będą Państwo sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, przenosić, cedować, dystrybuować, hostować lub w inny sposób komercyjnie eksploatować Witrynę;
  2. nie będziesz zmieniać, tworzyć pochodnych, demontować, odwracać kompilacji ani odtwarzać kodu źródłowego jakiejkolwiek części Strony;
  3. nie będziesz mieć dostępu do Strony w celu zbudowania podobnej lub konkurencyjnej strony internetowej; oraz
  4. z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadna część Witryny nie może być kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, publikowana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub jakimkolwiek sposobem, o ile nie wskazano inaczej, wszelkie przyszłe wersje, aktualizacje lub inne dodatki do funkcjonalności Witryny podlegają niniejszym Warunkom. Wszelkie informacje o prawach autorskich i innych zastrzeżeniach własnościowych na Stronie muszą być zachowane na wszystkich ich kopiach.
  • Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, firma udziela Użytkownikowi niewyłącznej,  odwołalnej, ograniczonej licencji na dostęp do Witryny wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek.
  • Pewne ograniczenia. Prawa zatwierdzone w niniejszych Warunkach podlegają następującym ograniczeniom:
  • Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania korzystania z Witryny z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Użytkownik zatwierdził, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek zmiany, przerwanie lub zakończenie Witryny lub jakiejkolwiek jej części.
  • Brak wsparcia lub konserwacji. Wyrażasz zgodę na to, że Firma nie będzie zobowiązana do udzielenia Ci wsparcia w związku z Witryną.
  • Wyłączając wszelkie Treści użytkownika, które możesz podać, masz świadomość, że wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, patenty, znaki handlowe i tajemnice handlowe, w Witrynie i jej zawartości są własnością Firmy lub jej dostawców. Należy pamiętać, że niniejsze Warunki i dostęp do Strony nie dają żadnych praw, tytułów ani udziałów w jakichkolwiek prawach własności intelektualnej, z wyjątkiem ograniczonych praw dostępu wyrażonych w Punkcie 2.1. Firma i jej dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa nie przyznane w niniejszych Warunkach.  
 1. Treść użytkownika
  • "Treści użytkownika" oznaczają wszelkie informacje i treści, które użytkownik przesyła do Witryny. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści użytkownika. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Treści użytkownika. Niniejszym oświadczasz, że Treści użytkownika nie naruszają naszych Zasad dopuszczalnego użytkowania. Użytkownik nie może reprezentować ani sugerować innym, że Treści użytkownika są w jakikolwiek sposób udostępniane, sponsorowane lub promowane przez Firmę. Ponieważ Ty sam ponosisz odpowiedzialność za Treści użytkownika, możesz narazić się na odpowiedzialność. Firma nie jest zobowiązana do tworzenia kopii zapasowych jakichkolwiek Treści użytkownika, które publikujesz; Ponadto, Treści użytkownika mogą zostać usunięte w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie własnych kopii zapasowych Treści użytkownika, jeśli sobie tego życzy.
  • Niniejszym przyznajesz Firmie nieodwracalną, niewyłączną, wolną od opłat i całkowicie płatną, ogólnoświatową licencję na powielanie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie i wykonywanie, przygotowywanie prac pochodnych, włączanie do innych prac oraz używanie i wykorzystywanie Treści użytkownika w inny sposób, a także udzielać pod licencji na powyższe prawa, wyłącznie w celu umieszczenia Treści użytkownika w Witrynie. Użytkownik niniejszym nieodwołalnie zrzeka się wszelkich roszczeń i roszczeń dotyczących praw moralnych lub uznania w odniesieniu do Treści użytkownika.
 2. Zaakceptowane zasady użytkowania. Poniższe warunki stanowią naszą "Politykę dopuszczalnego użytkowania":
  • Użytkownik zgadza się nie korzystać z Witryny do zbierania, przesyłania, wyświetlania lub rozpowszechniania Treści użytkownika (i), która narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich lub jakąkolwiek własność intelektualną lub prawa własności; (ii) niezgodne z prawem, nękanie, obrażanie, tortury, groźby, szkodliwe, inwazyjne wobec cudzej prywatności, wulgarne, zniesławiające, fałszywe, umyślnie wprowadzające w błąd, oszukańcze, pornograficzne, obsceniczne, wyraźnie obraźliwe, promujące rasizm, bigoterię, nienawiść lub wszelkiego rodzaju szkody wobec jakiejkolwiek grupy lub osoby; (iii) w jakikolwiek sposób szkodzi nieletnim; lub (iv) z naruszeniem jakiegokolwiek prawa, regulacji, zobowiązań lub ograniczeń nałożonych przez jakąkolwiek stronę trzecią.
  • Ponadto użytkownik zgadza się nie: (i) przesyłać, transmitować ani rozpowszechniać na Stronie lub za jej pośrednictwem oprogramowania, które ma na celu uszkodzenie lub zmianę systemu komputerowego lub danych; (ii) przesyłać za pośrednictwem Strony niezamawianej lub niedozwolonej reklamy, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków, piramid finansowych lub jakiejkolwiek innej formy duplikatów lub niezamówionych wiadomości; (iii) korzystać z Witryny do zbierania, gromadzenia, gromadzenia lub składania informacji lub danych dotyczących innych użytkowników bez ich zgody; (iv) zakłócać, zakłócać lub stwarzać zbędne obciążenia dla serwerów lub sieci podłączonych do Witryny lub naruszać przepisy, zasady lub procedury tych sieci; (v) próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Witryny, czy to przez wydobywanie haseł, czy w jakikolwiek inny sposób; (vi) nękać ani ingerować w użytkowanie i korzystanie z Witryny przez innego użytkownika; lub (vi) używać oprogramowania lub automatycznych agentów lub skryptów do tworzenia wielu kont w Witrynie lub generowania zautomatyzowanych wyszukiwań, zapytań lub zapytań do Witryny.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zapoznania się z dowolną Treścią Użytkownika oraz do zbadania i/lub podjęcia odpowiednich działań przeciwko Tobie według własnego uznania, jeśli naruszysz Zasady dopuszczalnego użytkowania lub jakiekolwiek inne postanowienie niniejszych Warunków lub w inny sposób stworzysz odpowiedzialność dla nas lub jakiejkolwiek innej osoby. Takie działanie może obejmować usunięcie lub modyfikację Treści użytkownika, zamknięcie konta zgodnie z sekcją 8 i/lub zgłoszenie cię organom ścigania.
 4. Jeśli przekażesz Firmie jakiekolwiek informacje zwrotne lub sugestie dotyczące Strony, niniejszym przypisujesz Firmie wszelkie prawa do takich opinii i zgadzasz się, że Firma będzie mieć prawo do wykorzystania i pełnego wykorzystania takich Informacji zwrotnych i powiązanych informacji w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy. Firma będzie traktować wszelkie Informacje zwrotne przekazane Spółce jako niepoufne i niezastrzeżone.
 5. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Firmę i jej funkcjonariuszy, pracowników i agentów oraz chronić ją, w tym koszty i honoraria prawników, przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami stron trzecich spowodowanymi lub wynikającymi z (a) korzystania z Witryny, (b) naruszeniom niniejszych Warunków, (c) naruszeniom obowiązujących przepisów lub regulacji lub (d) Treści użytkownika. Firma zastrzega sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, do których jest zobowiązany nas zabezpieczyć, a Ty zgadzasz się współpracować w naszej obronie tych roszczeń. Zgadzasz się nie rozstrzygać żadnych spraw bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy. Firma dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o takim roszczeniu, działaniu lub postępowaniu, gdy tylko dowie się o tym.
 6. Linki i reklamy zewnętrzne; inni użytkownicy
  • Łączą i reklamy innych firm. Witryna może zawierać linki do stron internetowych i usług stron trzecich oraz/lub wyświetlać reklamy stronom trzecim. Takie linki i reklamy firm zewnętrznych nie są kontrolowane przez Firmę, a Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek linki i reklamy stron trzecich. Firma zapewnia dostęp do linków i reklam firm zewnętrznych wyłącznie dla wygody użytkownika, a także nie przegląda, nie zatwierdza, nie monitoruje, nie promuje, nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do linków i reklam firm zewnętrznych. Korzystasz ze wszystkich linków i reklam firm zewnętrznych na własne ryzyko i powinieneś zachować odpowiedni poziom ostrożności i dyskrecji. Po kliknięciu dowolnego z linków i reklam firm zewnętrznych obowiązują odpowiednie warunki i zasady obowiązujące osoby trzecie, w tym samym praktyki dotyczące prywatności i gromadzenia danych przez stronę trzecią.
  • Inni użytkownicy. Każdy użytkownik Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za dowolną treść użytkownika. Ponieważ nie kontrolujemy Treści użytkownika, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za Treści użytkownika, niezależnie od tego, czy zostały one dostarczone przez Ciebie, czy przez innych. Zgadzasz się, że Firma nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takich interakcji. W przypadku sporu między użytkownikiem ,a użytkownikiem witryny nie jesteśmy zobowiązani do zaangażowania się.
  • Niniejszym zwalniasz Firmę i naszych funkcjonariuszy, pracowników, agentów, następców i cesjonariuszy, a tym samym zrzekasz się i zrzekniesz się każdego przeszłego, obecnego i przyszłego sporu, roszczenia, kontrowersji, żądania, prawa, zobowiązania, odpowiedzialności, działanie i przyczynę działania każdego rodzaju i natury, które powstały lub powstają bezpośrednio lub pośrednio związane z Witryną. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, niniejszym zrzekasz się sekcji 1542 Kodeksu cywilnego w Kalifornii w związku z powyższymi postanowieniami, która stanowi: "ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń, których wierzyciel nie zna lub nie podejrzewa, że istnieją na jego korzyść w czas wykonania zwolnienia, który, o ile został przez niego znany, musiał mieć istotny wpływ na jego rozliczenie z dłużnikiem.”
 7. Zastrzeżenia
  Witryna jest udostępniana na zasadzie "tak jak jest" i "jak jest dostępna", a firma i nasi dostawcy wyraźnie zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków, zarówno wyraźnych, dorozumianych, jak i ustawowych, w tym wszystkich gwarancji lub warunków przydatności handlowej , przydatność do określonego celu, tytułu, celności lub braku naruszenia. My i nasi dostawcy nie gwarantujemy, że strona spełni Twoje wymagania, będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów, lub będzie dokładna, niezawodna, wolna od wirusów lub innych szkodliwych kodów, kompletna, prawna lub bezpieczna. Jeśli obowiązujące prawo wymaga jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do strony, wszystkie takie gwarancje są ograniczone do 90 dni od daty pierwszego użycia.
 8. Ogólne
  • Niniejsze Warunki podlegają sporadycznym zmianom i jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, możemy powiadomić Cię, przesyłając wiadomość e-mail na ostatni podany przez Ciebie adres e-mail i/ ub umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o zmianach na naszej stronie internetowej. Jesteś odpowiedzialny za dostarczenie nam najbardziej aktualnego adresu e-mail. W przypadku, gdy podany przez Ciebie ostatni adres e-mail nie jest ważny, wysłanie wiadomości e-mail zawierającej takie powiadomienie będzie stanowić skuteczne powiadomienie o zmianach opisanych w ogłoszeniu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków będą obowiązywać najwcześniej po upływie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od wysłania przez nas wiadomości e-mail do Ciebie lub trzydziestu (30) dni kalendarzowych od momentu opublikowania powiadomienia o zmianach na naszej Stronie. Zmiany te będą obowiązywały natychmiast dla nowych użytkowników naszej Witryny. Dalsze korzystanie z naszej strony po powiadomieniu o takich zmianach oznacza, że wyraziłeś zgodę na takie zmiany i zgadzasz się na warunki tych zmian.
  • Komunikacja elektroniczna. Komunikacja między Tobą, a Firmą odbywa się za pomocą środków elektronicznych, niezależnie od tego, czy korzystasz z Witryny, czy przesyłasz nam e-maile, czy też zamieszczasz ogłoszenia na Stronie lub komunikujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dla celów umownych, Użytkownik (a) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Spółki w formie elektronicznej; oraz (b) zgadzają się, że wszystkie warunki, umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty dostarczane przez Spółkę w formie elektronicznej spełniają wszelkie prawne zobowiązania, które spełniłyby takie komunikaty, gdyby były w formie papierowej.
  • Całe warunki. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między użytkownikiem, a nami w zakresie korzystania z Witryny. Nasze niewykonanie lub egzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie działać jako zrzeczenie się tego prawa lub postanowienia. Tytuły sekcji w niniejszych Warunkach są wyłącznie dla wygody i nie mają mocy prawnej ani umownej. Słowo "w tym" oznacza "w tym bez ograniczeń". Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną nienaruszone, a nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zmienione, tak aby było ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Twoja relacja z Firmą jest relacją niezależnego kontrahenta, a żadna ze stron nie jest agentem ani partnerem drugiej strony. Niniejsze Warunki oraz Twoje prawa i obowiązki w niniejszym dokumencie nie mogą być przypisywane, powierzane lub w inny sposób przekazywane przez Ciebie bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy, a wszelkie próby przeniesienia, podwykonawstwa, przekazania lub przekazania z naruszeniem powyższych postanowień będą miały wartość zerową i nieważną. Firma może dowolnie ustalać niniejsze Warunki. Warunki określone w niniejszych Warunkach będą wiążące dla cesjonariuszy.
  • Informacje o prawach autorskich / znakach towarowych. Copyright © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe, logo i znaki usługowe wyświetlane na Stronie są naszą własnością lub własnością innych stron trzecich. Nie wolno używać tych Znaków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody takiej strony trzeciej, która może być właścicielem Znaków.

 

Informacje kontaktowe

Litauensestraat 1
7202 CN, Zutphen
Holandia

Telefon: +3185-0715555

Email: [email protected]