Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestedingen en overeenkomsten van Ride-On Tire Protection B.V. hierna te noemen Ride-On zijn bij uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in onze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ride-On worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ride-On ingeschakelde tussenpersonen en derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Ride-On. Ride-On is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Ride-On dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Ride-On zijn vrijblijvend en Ride-On behoud zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s exclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4. Levering
4.1 Ride-On tracht een order dezelfde werkdag te versturen. De door Ride-On opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

5. Retourzendingen

Bij bezorgen
5.1 Alle artikelen kun je binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst zondermeer retourneren. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden en originele staat bij Ride-On worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen niet terugnemen. Bij retourzendingen dient het bijgesloten retourformulier ingevuld mee gezonden te worden. 

5.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kun je dit binnen zeven (7) dagen melden per e-mail aan Ride-On onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Ride-On zal het artikel vervangen.

5.3  Indien je iets terug stuurt, volg dan de volgende stappen:

  1. Vul het retourformulier in en sluit deze bij in de doos.
  2. Doe de doos in de verzenddoos of zak en plak deze dicht.
  3. Plak het retourlabel over het adreslabel.
  4. Bewaar het afgiftebewijs tot u van ons een e-mail heeft ontvangen dat wij uw retourzending in goede orde ontvangen hebben.


Bij afhalen bij een retail- of servicepunt

5.4 Indien je de artikelen niet voldoen aan je verwachtingen, kun je ze achter laten bij het Retail- en Servicepunt. 


6. Betalingen
Bezorgen
6.1 je betaalt vooraf met Ideal.

Afhalen bij retail- en servicepunt

6.2 Je betaalt bij het retail- en servicepunt.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op de afnemer.

 

8. Garantie

8.1 Garantie bij aankoop via webshop Ride-On

Ride-On geeft garantie op modellen tot één seizoen terug. Garantie geldt enkel voor fabricagefouten. Deze worden beoordeeld door de klachtenafdeling van Ride-On.

8.2 Garantie bij beurzen en evenementen

Op artikelen tijdens beurzen evenementen gelden dezelfde garantievoorwaarden als bij aankopen via de webshop. Bij sterk gereduceerde prijzen (deze worden op voorhand gemeld) heb je geen garantie. 

9. Reclames en aansprakelijkheid
9.1 Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, breng je Ride-On daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk op de hoogte.

9.2 Indien je een product niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Ride-On te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn.

10. Elektronische communicatie en bewijs
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Ride-On (dan wel door klant en ingeschakelde derden), is Ride-On niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Ride-On.

10.2 De administratie van Ride-On geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ride-On in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Ride-On gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ride-On kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Diversen
12.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ride-On in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ride-On vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.2 Ride-On is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Zutphen.